Implementeringsstöd

Stöd i att fylla de Lågaffektiva verktygslådorna; för att kunna

Hantera det situationer som uppstår.

Utvärdera varför det hände.

Förändra så att det inte händer igen.

Lågaffektivt Bemötande i Vardagen

img_1132

Nedan finns exempel på hur en Implementering kan gå till.

  1. Medvetandegöra varför skall arbeta med Lågaffektivt Bemötande

En föreläsning/utbildning.

se  Utbildning och Föreläsning

Handledning

Handledning/stöd i verksamheten

 

 2. Färdighetsträning

Handledning för att skapa fördjupad kunskap om förhållningssättet

Handledning i enskilt ärende

Handledning efter incident

Stöd vid upprättande av handlingsplaner

Stöd i att se över ev. anpassningar av den fysiska miljön.

 3. Självständighetsfasen

Verksamheten utser egna implementeringsstödjare som tillsammans med chefen handleder personalgruppen kring enstaka händelser och i bemötandet av de personer de arbetar med.

Enhetens implementeringsstödjare får, utefter behov, fortsatt handledning för att säkra att förhållningssättet bibehålls.

4. Dokumentation

Dokumentation avspeglar sättet vi arbetar på.

Efter incident/avvikelse görs en utvärdering. Vid denna utvärdering ställs alla frågor på ett sätt så att de placerar ansvaret hos personalen, först då kan vi skapa en plan för förändring .

Jag erbjuder hjälp att ta fram enkla utvärderingsmallar som passar er verksamhet.