Implementeringsstöd

Jag erbjuder Implementeringsstöd.

Nedan finns beskrivet exempel på hur det kan gå till.

En lyckad implementeringsprocess kräver samarbete. Och en tydlig plan.

En förutsättning är att det finns ett tydligt ledningsmandat. Det innebär att ledningen måste vara tydlig med att verksamheten från och med ett visst datum arbetar med lågaffektivt bemötande. Det är alltså inte upp till den enskilde personalen att bestämma om hen vill jobba lågaffektivt.

Implementeringens olika faser

Medvetandegörande fasen

En föreläsning/utbildning.( Lågaffektivt Bemötande alt. Studio lll)
Från det datum arbetar vi lågaffektivt.

Färdighetsträning

Personal har efter föreläsningen/utbildning egna studiegrupper utifrån ett fastlagt material.

 (Tex Problemskapande Beteende, Studentlitteratur Bo Hejlskov Elvén).

Det arbetet stöds av VC/EC  och handledare som har särskild kunskap om lågaffektivt bemötande.

Ex) på Färdighetsträning;

Handledning i enskilt ärende

Handledning efter incident

Stöd vid upprättande av handlingsplaner och utvärderingsmallar

Stöd i att se över ev. anpassningar av den fysiska miljön.

Självständighetsfasen

Verksamheten utser egna implementeringsstödjare som tillsammans med VC/EC handleder personalgruppen kring enstaka händelser och de personer de arbetar med.

Enhetens implementeringsstödjare får, vid behov, handledning av någon som har särskild kunskap om lågaffektivt bemötande.

Dokumentation

Dokumentation avspeglar sättet vi arbetar på. Efter incident/avvikelse görs en utvärdering. Vid denna utvärdering ställs alla frågor på ett sätt så att de placerar ansvaret hos personalen, först då kan vi skapa en plan för förändring .

Det kan till exempel vara att fråga:

  1. Vilka förmågor ställde situationen krav på?
  2. Vad kan vi prova nästa gång?
  3. Vad fungerade/Vad fungerade mindre bra?

    Källa; https://hejlskov.se/verksamhetsstod/