Implementering

Hur tar vi oss dit vi vill?

 

1. Medvetandegöra

En föreläsning/utbildning.

Krav och förväntningar utifrån uppdraget.

Ett tydligt ledningsbeslut.

Arbetssättet stämmer överens med värdegrund.

Färdighetsträning

Handledning, med inslag av utbildning, för att skapa fördjupad kunskap om förhållningssättet

Handledning till Ledningsfunktioner

En lyckad Implementering kräver vägvisare.

 

Handledning personalgrupp

Handledande stöd i verksamheten

Handledning i enskilt ärende

Handledning efter incident

Handledande stöd vid upprättande av handlingsplaner

Stöd i att se över ev. anpassningar av den fysiska miljön.

3. Självständighetsfasen

Verksamheten utser egna implementeringsstödjare som tillsammans med chef handleder personalgruppen kring enstaka händelser och i bemötandet av de personer de arbetar med.

Verksamheten använder sig av utvärderingsverktyg för att förstå situationer som uppstår.

Verksamheten har en plan för bemötande

Kvalitetssäkringsmodellen:

Hantera – utvärdera – förändra

Verksamhetens implementeringsstödjare får, utefter behov, fortsatt handledning för att säkra att förhållningssättet bibehålls.

Om ni tappar verktyg längs med vägen
– hitta tillbaka till just ert ”varför”
Ofta räcker det.
Ibland krävs mer utbildning eller ytterligare handledning en tid.

4. Dokumentation

Dokumentation avspeglar sättet vi arbetar på.

Att Implementera ett nytt arbetssätt kan höja stressen och då behöver vi varandras stöd och draghjälp.