Lågaffektivt Bemötande och Pedagogik – få det att fungera i vardagen

Vad innebär det att arbeta med Lågaffektivt bemötande och pedagogik i vardagen?

Hanteringsverktyg
– metod för att hantera utmanande situationer på ett tryggt och säkert sätt, för alla inblandade
– strategier för att undvika att öka affektnivån


Utvärderingverktyg
– vad kan ha orsakat utmaningen?
– hur kan vi förstå vad som orsakar utmaningen i just den här situationen?
– vad behöver vi göra annorlunda nästa gång?


Förändringsverktyg
– vad kan vi göra för att förebygga utmanande och hotfulla situationer?
– bemötandeplaner, handlingsplaner och pedagogiska stödinsatser
– hur kan vi stötta de vi arbetar på ett sätt som sänker den grundläggande stressen?

fritt från Hejlskov Elvén Verktygslådemetafor 2013

Nyheter!